Απολογισμός Πεπραγμένων_2016_Περιφέρειας Θεσσαλίας